Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2012

fuckeveryone
8327 d6ef 420
Reposted fromxmajek xmajek viaemergency emergency
fuckeveryone
przykre jest wierzyć w kogoś bardziej, niż w samego siebie.
fuckeveryone
Tylko pamiętaj o oddychaniu, gdy zobaczysz go następnym razem.
Reposted frommefir mefir viaemergency emergency
fuckeveryone
1771 4b13
Reposted fromsilentshout silentshout viaemergency emergency
I hope you choke..
Reposted fromweheartit weheartit viaemergency emergency
fuckeveryone
5660 3007 420
Reposted frompajlot pajlot viadianazet dianazet
3650 f5f8 420
Reposted fromkattrina kattrina viadianazet dianazet
fuckeveryone
zostawiłam przy tobie kawałek swojego istnienia.
Reposted frommefir mefir viawezsplyn wezsplyn
6063 11c8 420
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viawezsplyn wezsplyn
fuckeveryone
0213 4db4
Reposted fromliczbapi liczbapi viawezsplyn wezsplyn
fuckeveryone
Każda porażka dodaje mi siły
Każde zwycięstwo wznosi na wyżyny.
— PTP
Reposted fromcaramina caramina viawezsplyn wezsplyn
fuckeveryone
Widziałam raj ilekroć spojrzałam mu w oczy
— Stephanie Gertler - "Dziewczyna Jimmy'ego"
Reposted fromnivea nivea viawezsplyn wezsplyn
fuckeveryone
6729 867d 420
Reposted fromgourou gourou viawezsplyn wezsplyn
fuckeveryone
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— "Spotkałem" Adam Ziemianin
Reposted frommonamor monamor viawezsplyn wezsplyn
fuckeveryone
Słuchasz czasem tego co mówisz? Bo ja muszę.
— Wilson do House'a
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viawezsplyn wezsplyn
fuckeveryone
Dlaczego nie można na zapas napatrzec się? Najeść? Nakochać?
— .
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viawezsplyn wezsplyn
fuckeveryone
fuckeveryone
Zraniona miłość może wywołać takie same skutki co nienawiść.
— Monteskiusz
Reposted fromeklerrka eklerrka viawezsplyn wezsplyn
fuckeveryone
4001 065d 420
Reposted frommarionettes marionettes viawezsplyn wezsplyn
3115 c1e6 420
Reposted fromfalka falka viadianazet dianazet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl